1. Визначення термінів

1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару на відстані необмеженому колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «tacticua.com.ua», розміщений на веб-сайті: https://tacticua.com.ua/

1.2. Товар - непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині «tacticua.com.ua».

1.3. Продавець - Інтернет-магазин «tacticua.com.ua», розміщений на веб-сайті: tacticua.com.ua Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контактна інформація» на веб-сайті: https://tacticua.com.ua/ Інтернет-магазину «tacticua.com.ua» https://tacticua.com.ua/contacts/.

1.4. Покупець - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

1.5. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

1.6. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.7. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

 

2. Предмет договору    

2.1 В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

2.2 Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

 

3. Вибір товару та порядок укладання договору

1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині «tacticua.com.ua» наявний та запропонований до продажу Товар, натискає кнопку «Додати до кошика» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).
2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Перейти до оплати», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.
3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Перейти до оплати» на веб-сайті: https://tacticua.com.ua/ Інтернет-магазину «tacticua.com.ua».
4. Натисканням на кнопку «Я згоден з Умовами користування» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті: https://tacticua.com.ua/ Інтернет-магазину «tacticua.com.ua» на дату укладання Покупцем даного Договору.
5. Натисканням на кнопку «Перейти до оплати» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про: - повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, режим роботи, адресу електронної пошти Продавця; - основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; - вартість обраного Покупцем Товару включаючи всі податки і збори, а також вартість його доставки Покупцю; - спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару; - гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності); - гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання; - порядок прийняття претензій; - період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору; - порядок розірвання даного Договору; - інші умови на яких Товар пропонується до продажу.
6. Натисканням на кнопку «Перейти до оплати» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.
7. Натискання Покупцем на кнопку «Перейти до оплати» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
8. У випадках, передбачених чинним законодавством України або за бажанням Покупця, даний Договір укладається у письмовій формі.
9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.
10. Замовлення на Товар, заповнене та направлене Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, оформляється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) у двох автентичних примірниках. Перший примірник оформленого бланку Замовлення на Товар передається Продавцем Покупцю або Отримувачу Товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (передання), другий - підписується Покупцем або Отримувачем Товару та залишається у Продавця.
11. Протягом строку, встановленого п.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується: - присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер; - направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується: - порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем; - інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою); - умови і порядок обміну (повернення) Товару; - найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо Товару; - Гарантійні зобов’язання та інформація про інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом товару; - порядок розірвання Договору.
12. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні на Товар адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару.
13. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

 

4. Права та обов`язки

1. Покупець має право:
1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;
1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;
1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця - або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «tacticua.com.ua»;
1.5. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
1.6. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
1.7. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;
1.8. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
2. Покупець зобов’язується:
2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «tacticua.com.ua», способами та порядком її оплати;
2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на сторінці «Доставка та оплата» на веб-сайті:  https://tacticua.com.ua/ Інтернет-магазину «tacticua.com.ua» https://tacticua.com.ua/
2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;
2.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;
2.6. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;
2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
3. Продавець має право:
3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;
3.3. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4. Продавець зобов’язується:
4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті: https://tacticua.com.ua/ Інтернет-магазину «tacticua.com.ua»;
4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сторінці «Доставка та оплата» на веб-сайті: tacticua.com.ua Інтернет-магазину «tacticua.com.ua» https://tacticua.com.ua/
4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;
4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені в п.6.10. даного Договору;
4.6. дотримуватись повного та безумовного виконання Гарантійних зобов’язань, що містяться на сторінці «Гарантійні зобов’язання» на веб-сайті: tacticua.com.ua Інтернет-магазину «tacticua.com.ua» https://tacticua.com.ua/;
4.7. на вимогу Покупця здійснювати обмін (заміну) придбаного ним Товару неналежної якості на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар з числа Товарів наявних у продажу на веб-сайті https://tacticua.com.ua/  Інтернет-магазину «tacticua.com.ua»;
4.8. у разі розірвання чи відмови Покупця від даного Договору повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;
4.9. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 

5. Вартість товару та порядок оплати

1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «tacticua.com.ua», наводиться на веб-сайті: tacticua.com.ua  Інтернет-магазину «tacticua.com.ua» (невід’ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «tacticua.com.ua», включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.
3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «tacticua.com.ua» (далі - Розпродаж). При цьому Продавець на веб-сайті https://tacticua.com.ua/ Інтернет-магазину «tacticua.com.ua» обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору):
- які саме групи Товарів виставляються на Розпродаж;
- тривалість Розпродажу із зазначенням дати початку і дати закінчення Розпродажу;
- звичайну вартість Товарів, що виставлені на Розпродаж, і їх вартість на період проведення Розпродажу.
4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайті: tacticua.com.ua  Інтернет-магазину «tacticua.com.ua» обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору):
- зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів щодо кожного окремо;
- умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.
5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті: tacticua.com.ua  Інтернет-магазину «tacticua.com.ua» на дату укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця) з урахуванням зменшення звичайної вартості цього Товару внаслідок запроваджених Продавцем Акційних пропозицій та/або Розпродажу (у випадку їх проведення на момент укладання Покупцем даного Договору).
6. моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.
7. Шляхом заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі «Доставка та оплата» на веб-сайті: tacticua.com.ua Інтернет-магазину «tacticua.com.ua» (невід’ємна частина даного Договору) способів оплати вартості замовленого ним Товару .
8. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.
9. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

 

6. Доставка та вручення (передання) товару

1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений ним Товар за адресою Продавця, зазначеній у Розділі «Контакти» на веб-сайті: tacticua.com.ua Інтернет-магазину «tacticua.com.ua».
2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з дати укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
3. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
4. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.
5. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься на сторінці «Оплата і доставка» на веб-сайті: tacticua.com.ua -магазину «tacticua.com.ua»
6. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами або засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.
7. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за даним Договором згідно умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua).
8. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.
9. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:
- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один примірник бланку Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору;
- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару та із зазначенням дати здійснення розрахунків за Товар;
- інструкцію по догляду за Товаром;
10. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:
- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;
- пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;
- підписання Покупцем або Отримувачем Товару другого примірника оформленого Продавцем Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.- п.3.2. даного Договору.

 

7. Повернення товару

1. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, у випадку обміну Покупцем Товару належної якості чи обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Покупець повертає Товар за адресою Продавця, зазначеною у розділі «Повернення та обмін» на веб-сайті tacticua.com.ua Інтернет-магазину «tacticua.com.ua